Paleozoikum Barrandienu
I.Chlupáč, V.Havlíček, J.Kříž, Z.Kukal P.Štorch
- Kniha souborně zpracovává barrandienské paleozoikum. Kromě úvodních kapitol jsou zde popsány jednotlivé stratigrafické jednotky od spodního kambria do středního devonu, dále jsou popsány barrandienské sedimentární a vulkanické horniny a stručné pojednání o tektonickém porušení barrandienské pánve. V dalších kapitolách je popsán vztah Barrandienu k ostatním výskytům paleozoika v Českém masivu a je charakterizováno paleozoikum rožmitálské brázdy. Poslední část knihy tvoří 72 převážně černobílých příloh s vyobrazením charakteristických fosilií a lokalit.

Bohemian trilobites
M. Šnajdr
- V první části knihy je stručně shrnut výzkum trilobitů v Barrandienské oblasti, jejich systematika, morfologie, ontogeneze a deformace krunýřů. V druhé části je pak vyobrazeno více jak 90 druhů kompletních trilobitů s popisem. Řada těchto jedinců pochází přímo ze sbírky J. Barranda.

Zkamenělý svět
R.Prokop
- Kniha vhodná především pro začínající sběratele. V úvodních kapitolách knihy je čtenář stručně seznámen v geologií Barrandienu, osobnosti Joachima Barranda a některých dalších badatelů. Stručně je popsán vznik zkamenělin. Větršinu knihy zabízá systematické rozdělení fauny vyskytující se v Barrandienu, včetně vyobrazení jejich významných zástupců. V závěru jsou uvedeny barevné fotografie.

Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí
M. Mergl, O. Vohradský
- V úvodu knihy je stručně popsána geologická stavba moldanubické oblasti. Vlastní geologické exkurze jsou členěny na oblasti metamorfovaných komplexů (okolí Sušice), proterozoikum, paleozoikum (ordovik v oblasti mezi Plzní a Berounem, silur a devon v okolí Koněprus a králova Dvora), karbon a perm, terciérní a kvartérní uloženiny. Popisy lokalit jsou doplněny mapkami s vyznačením jednotlivých zastávek. Vyobrazeny jsou zovněž typické fosilie a minerály jenž lze na lokalitách nalézt.

Periodika
V současné době vydávají jednotlivé vědecké ústavy řadu periodik ve kterých je publikována řada odborných článků týkajících se českého paleozoika. Většina těchto periodik lze zakoupit v jednotlivých ústavech, i když řada starších čísel je rozprodána. Uvádím zde seznam jak stávajících tak i bývalých periodik vydávaných v Čechách.(značkou (x) jsou označeny ty o kterých vím že stále vycházejí)

Věstník Českého geologického ústavu (dříve Ústředního ústavu geologického, Státního geologického ústavu)(x)
Sborník Ústředního ústavu geologického
Rozpravy Ústředního ústavu geologického
Bohemia centralis
Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis (x)
Časopis pro mineralogii a geologii
Časopis Národního musea (x)
Věstník Královské české společnosti nauk
Sborník geologických věd
Zprávy o geologickém výzkumu (x)
Rozpravy České akademie věd (x)
Paleotographia bohemiae
Palaeontologia bohemiae (x)
Časopis České geologické společnosti (x)
Sborník Národního muzea
Zde je seznam některých článků z řady periodik, které se týkají Barrandienu. Tento seznam není ani zdaleka kompletní a stále jej doplňuji. Ty články které jsou označeny modře mám oscanovány, červeně označené mám zakoupeny v "papírové" podobě. Pokud by jste o některé články měli zájem můžete mě kontaktovat na můj mail.