Zde bych rád uveřejnoval pěkné nálezy barrandienských fosilií. Pokud máte zajímavé nálezy a jste ochotni se podělit o ně s ostatními, zašlete mi prosím fotografii na můj mail, velmi rád je zde uveřejním.

Jelikož ne každým měsíc se povede nalézt pěkný exeplář, budu zde uveřejnovat i ne zcela nejnovější fosilie, proto je u každého obrázku uvedena i doba sběru.

U každého exepláře se v rámci možností snažím uvést stručnou charakteristiku a také přiblížit místo sběru.

Prionocheilus vokovicensis

stratigrafická poloha: ordovik, šárecké souvrství
lokalita: Rokycansko
sběr: 2007

Téměř kompletní jedinec zachovalý v konkreci.
Září 2007Říjen-listopad 2005

Ectillaenus sarkaensis

stratigrafická poloha: ordovik, llanvirn, šárecké souvrství
lokalita: Praha
fotografie z internetových stránek Západočeské univerzityJeden z vzácnější spodnoordovických trilobitů. Tento druh se nehojně nachází v konkreccíh šáreckého souvrství v okolí Prahy.


Otarion diffractum

stratigrafická poloha: silur, ludlow, kopaninské souvrství
lokalita: Mušlovka
sběr: 1997

Téměř kompletní jedinec zachovalý ve vápenci. Tento druh je jedním z nejběžnějších druhů trilobitů v kopaninském soubrství.
Srpen-září 2005Květen 2004

Dalmanitina socialis

stratigrafická poloha: ordovik, beroun, letenské souvrství
lokalita: Praha-Letná
sběr: 1998Dalmanitina socialis je jedním z nejhojnějších druhů letenského souvrství. Společně s Deanaspis goldfussi je jedním z hojnějších fosilíí této lokality. V břidlicích a prachovcích jsou fosilie pokryté vrstvičkou limonitu.


Stenopareia vaneki

stratigrafická poloha: ordovik, beroun, bohdalecké souvrství
lokalita: Malešice - halda
sběr: červenec 2003

Tento exeplář je 3,5 mm velký meraspidní jedinec (stadium 4-5) nepříliš hojného druhu bohdaleckých břidlic. Nález pochází z břidlic ve kterých se hojně vyskytoval především trilobit Declivolithus alfredi a některé méně hojné druhy trilobitů a ramenonožců. Lokalita ze které břidlice pocházely není známa.
Březen, duben 2004Leden, únor 2004

Metacalymene baylei

stratigrafická poloha: silur, ludlow, kopaninské souvrství
fotografie z internetových stránek Západočeské univerzity

Metacalymene baylei je jedním z hojných trilobitů ve vápencových polohách kopaninského souvrství v celém Barrandienu. Nejčastěji se vyskytují především pygidia a kranidia, kompletní jedinci jsou poměrně vzácní. Tento druh trilo +bita provází hojná fauna složená z trilobitů, ramenonožců, hlavonožců a jiných organismů.


Marrolithus ornatus

stratigrafická poloha: ordovik, beroun, zahořanské souvrství
lokalita: Vinohrady

Tento exemlář je typický trinukleidní trilobit zahořanského souvrství. Nález pochází z vápencových čoček, jenž se lokálně vyskytovaly v tmavých břidlicích na staveništi v areálu Vinohradské nemocnice. Jelikož je tento mladý jedinec zachován ve vápenci má velmi dobře zachovalou povrchovou strukturu krunýře. Kromě tohoto druhu se na lokalitě hojně nacházela Dalmanitina proaeva, Rafinesquina pseudocoloricata a různé další druhy ramenonožců, plžů a jiných bezobratlých.
Prosinec 2003Listopad 2003

Dionide speciosa

stratigrafická poloha: ordovik, kralodvor, králodvorské souvrství
lokalita: Levín
sběr: Říjen 2003

Trilobit Dionide speciosa je význačný po spodní a střední polohy králodvorského souvrství v celém Barrandienu. Typickým nalezištěm tohoto druhu byla nyní ztracená lokalita na Lejškově. Další lokalitou s relativně hojným výskytem je přávě lokalita u Levína, kde se vyskytuje v poloze jílovců s karbonátovými konkrecemi. Z další fauny je význačný především výskyt hojných trilobitů Zetillaenus wahlenbergianus, Amphytrion radian a Actinopeltis carolialexandri a ramenonožců Chonetoidea radiatula.


Caleidocrinus multiramus

stratigrafická poloha: beroun, letenské souvrství
lokalita: Zahořany

Tento exemlář je typickým představitelem barrandienských ordovických lilijic. Tento exemplář pochází z tenkovrstvých křemenců kde se kromě tohoto druhu nachází nehojně trilobit Dalmanitina socialis či vzácné druhy hvězdic.
Říjen 2003Září 2003

Declivolitus alfredi

stratigrafická poloha: ordovik, beroun, bohdalecké souvrství
lokalita: Malešice - halda
sběr: červenec 2003

Tento nález pochází z navážky bohdaleckých břidlic z neznámé lokality. Declivolithus alfredi se hojně vyskytoval v oblastech přechodu mělkovodní "polyteichové" facie a oblastí s větší hloubkou. Tento druh se nalézá ve společenství dalších trilobitů rodů Eudolatites, Cyclopyge a Stenopareia. Ostatní fauna byla zastoupena především nepříliš hojnými ramenonožci.
Krunýř má délku 21 mm.


Dionide speciosa

stratigrafická poloha: beroun, bohdalecké souvrství
lokalita: Praha - Radotín
sběr: 2002

Tento druh typický především pro svrchní ordovik - králodvorské souvrství, vzácně se však vyskytuje také ve vyšších polohách bohdaleckých vrstev. Tento jedinec pochází z hald starých výkopů poblíž Radotína. V břidlicích se zde běžně nachází především trilobit Onnia abducta a četní ramenonožci, nález tohoto druhu je velkou vzácností.
Srpen 2003Červen, červenec 2003

Aulacopleura konincki

stratigrafická poloha: silur, Wenlock, motolské souvrství
lokalita: Loděnice
sběr: duben 2003

Jeden z trilobitů význačný pro svrchní část motolského souvrství. Tento druh se hojně vyskytuje v tufitických břidlicích u Loděnic. Hojný výskyt tohoto druhu je vázán především na blízké okolí silurského vulkánu kde tento drobný trilobit měl příznivé podmínky pro život. Běžně jej lze nalést ve společenství s trilobity Odontopleura ovata, ramenonožci lilijicemi a graptolity.
Krunýř má délku 21 mm.


Placoparia (Coplacoparia) borni

stratigrafická poloha: dobrotivian, dobrotivské souvrství
lokalita: Praha - Motol
sběr: 2002

Tento druh je význačný především pro nejvyšší polohy dobrotivského souvrství. Lokalita v železničním zářezu v Motole je typickou lokalitou, kde lze tento druh nalézt. Zpravidla se vyskytují cephalony či pygidia, větší části krunýřů nebo dokonce kompletní jedinci jsou poměrně vzácní.
Květen 2003Duben 2003

Selenopeltis inerme (Beyrich, 1846)

stratigrafická poloha: berounian, zahořanské souvrství
lokalita: Praha - Vysočany
sběr: srpen 2002

Tento exemplář jsem nalezl v jílovitých břidlicích, jenž pravděpodobně náleží zahořanskému souvrství. Lokalitou bylo staveniště sportovní haly jenž poskytlo rozsáhlý profil souvrstvími středního ordoviku tvořené prakticky výhradně černými jílovitými břidlicemi. Tento druh se nacházel ve společenstvu s dalšími trilobity rodu Flexicalymene, Stenopareia, Eudolatites, drobnými ramenonožci, konuláriemi a další drobnou faunou.
Krunýř má délku 120 mm.


Planiscutellum planum (Hawle et Corda, 1847)

stratigrafická poloha: Wenlock, motolské souvrství, zona Testograptus testis
lokalita: Loděnice - Černidla
sběr: srpen 2002

Tento jedinec pochází z klasické lokality spodního siluru na vrchu Černidla u Loděnic. Ve zdejších tufitických břidlicích se nacházejí hojně především trilobiti Aulacopleura konincky či Odontopleuta ovata, zástupci rodu Planiscitellum jsou zde mnohem vzácnější. Výstkyt tohoto druhu byl vázán především na bohaté prostředí na úpatí podmořského vulkánu, jehož aktivita probíhala v průběhu téměř celého wenlocku.
Nalezený jedinec dosahuje délky 36 mm. Krunýř je pokryt vrstvičkou limonitu jenž způsobuje charakteristické zažloutlé zbarvení fosilie. Vzhledem k faktu, že exeplář pochází z tufitických břidlic není na krunýři zachováno příliš mnoho detailů.
Březen 2003