7.2. 2007 - Změna po velmi dlouhé době si určitě zaslouží být na první řádce - nová lokalitka v bohdaleckém souvrství v Malešicích
   22.8. 2005 - Po velmi dlouhé době lehká inovace - do článků přidány dvě poznámky - "trilobiti na střeše" a info o nové lokalitě v zahořanském souvrství a do Sbírky přidáno několik fotografií.
   7.11. 2003 - DoSbírky byly přidány fotografie ramenonožců Rafanoglossa platyglossa, Rafanoglossa impar, Paterula circina a Svobodaina ellipsodes.
   12.10. 2003 - Mírně obohacena Stratigrafie ordoviku. V lokalitách bohdaleckého souvrství byly přidány tři lokality z jižního okraje Prahy.
   1.9. 2003 - DoSbírky byly přidány fotografie trilobitů Ectillaenus katzeri, Declivolithus alfredi a Degamella preacedens. Inovována byla sekce Literatura - přidán odkaz na excelovský soubor s literaturou týkající se Barrandienu.
   4.6. 2003 - Sbírka obohacena o druhy Ormathops novaki, Lichas incola a Asaphelus desideratus.

Ivo Chlupáč -
Paleozoikum BarrandienuBarrandien náleží k jedné z nejznámějších klasických oblastí výskytu fosilií na světě. Jedinečné odkryvy, faciální pestrost sedimentů, nezměrné bohatství zkamenělin a zároveň dlouhý a důkladný palentologický výzkum, to vše činí Barrandien světovým unikátem v oblasti světové paleontologie a stratigrafie.
Intenzivní zájem o barrandienské paleozoikum začal již v polovině 19. století, kdy se paleontologie, coby vědecká disciplína, teprve rozvíjela. Zásluhou francouzkého inženýra Joachima Barranda, po němž byla celá oblast pojmenována, zaujal Barrandien primát na poli tehdejší paleontologie. Ve svém jedinečném díle čítající 29 svazků popsal Barrande více jak 4000 druhů fosilií jenž tehdejší vědě nebyly dosud známy.
Barrandien je z hlediska paleontologického známý především velkým množstvím fosilních organismů, které obývali dno mělkého zálivu v dobách od kambria do středního devonu, tedy v období asi před 530 až 325 miliony let. Ač intenzivní odborný výzkum barrandienských fosilií začal již na počátku 19. století, podařilo se dodnes kompletně zpracovat jen část bohatého paleontologického materiálu. S postupem doby navíc stále narůstá množství nových, dosud neznámých druhů.
Na řadě výchozů jsou odkryty četné ukázky tektonických deformací či jiných geologických jevů dokumentujících změny, kterými procházel Český masiv ve své geologické minulosti. Na některých lokalitách jsou definovány mezinárodně významné stratotypové profily, definující hraniční intervaly některých geologických období. Světového významu dosahuje zejména stratotyp hranice silur-devon na Klonku u Suchomast či definice přídolí, nejvyššího stupně siluru, v lomu Na požárech v Řeporyjích.
Kromě řady paleontologicky a geologicky významných lokalit vyniká tato oblast i četnými přírodními zajímavostmi. Většina těchto jevů se nalézá v centrální části zvané Český kras. V silurských a zejména devonských vápencích se nachází řada krasových jevů, jako například škrapy či četné jeskyní útvary. Z nich jsou nejznámější Koněpruské jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou a neméně zajímavou historickou minulostí.
Pro své geologické složení měla tato oblast velký význam pro průmyslový rozvoj této části republiky. Téměř ve všech částech barrandienského paleozoika existovala řada menších či větších lomů či dolů, jenž těžily prvohorní horniny pro průmyslové využití. Zejména v průběhu 19. století vznikala řada továren zabývající se zpracováním ordovických železných rud a silurských a devonských vápenců.
Mnohé z těchto důlních děl se staly v současné době význačnými technickými památkami dokumentující historii dobývání nerostných surovin v Barrandienu.
Cílem těchto stránek je seznámit Vás blíže s touto paleontologicky význačnou oblastí v centru Evropy. Na těchto stranách se můžete dozvědět řadu informací týkajících se zejména stratigrafického členění barrandienského paleozoika, historii výzkumu, zajímavosti ze současnosti a samozřejmě i o mnoho informací o barrandienských fosiliích.
SLOVO AUTORA
Na úvod bych se chtěl omluvit za nekompletnost stránek. Řada textů je pouze převzata ze starších stránek (BarrandienPaleopage), jednotlivé kapitoly jsou v rámci mých možností upravovány a dopisovány. Chybí také mnoho obrázků, jak fosilií tak i lokalit, tento nedostatek řeším průběžně. Pokud by jste měli nejaké fotografie týkající se Barrandienu a mohli mi je dát k dispozici, budu vám velmi vděčný.
autor :ٱ


Ectillaenus sarkaensis
ordovik

IKONKA
pokud chcete udělat reklamu mým stránkám, můžete zde stáhnout ikonku pro Vaše stránky
               ...download